Đau ngực chẳng phải chuyện xoàng

Đau ngưc la triêu chưng kha thương găp vơi nguyên nhân phô biên nhât la bênh ly tim mach, trong đo co môt sô bênh năng va nguy hiêm.

Những thông tin giúp mọi người có thể phân biệt những cơn đau ngực khác nhau để bảo toàn tính mạng.

Ngươi ta thương than phiên “đau ngưc” khi co cam giac đau, đe ep, bop nghet, tê…, tom lai bât cư cam giac kho chiu nao ơ vung ngưc, cô, bung trên. Đây la triêu chưng kha thương găp vơi nguyên nhân phô biên nhât la bênh ly tim mach, trong đo co môt sô bênh năng va nguy hiêm.

Môt sô nguyên nhân gây đau ngưc thương găp

Đau thăt ngưc do bênh mach vanh: nguyên nhân la tinh trang thiêu mau cơ tim do hep mach vanh. Ngươi bênh cam thây tim bi đe nen, bop nghet, năng ngưc, kho thơ, thương xay ra khi găng sưc, xuc đông, tưc giân… Đau thương lan ra ham, vai, tay va co thê kem theo nôn oi, va mô hôi, hơi thơ ngăn, yêu, mêt, chong măt… Đau thăt ngưc tăng lên vê tân sô hoăc xay ra ca khi nghi ngơi đươc goi la “không ôn đinh”. Đau thăt ngưc không ôn đinh co nguy cơ cao đưa đên nhôi mau cơ tim.

Nhôi mau cơ tim: nguyên nhân la tăc môt hoăc nhiêu nhanh mach vanh khiên cơ tim bi thiêu mau năng. Tinh chât đau tương tư vơi đau thăt ngưc nhưng năng nê va keo dai hơn, trên 15 phut. Ngươi bênh thương đau dư dôi đên mưc không chiu nôi va co cam giac sơ hai, hoang loan.

Boc tach đông mach chu ngưc: đông mach chu la đông mach lơn nhât cua cơ thê, dân mau tư tim đi nuôi cac cơ quan. Boc tach đông mach chu la tinh trang đông mach chu bi rach lơp nôi mac lam cho mau len vao giưa lơp nôi mac va lơp ao giưa, loc cac lơp cua thanh đông mach chu. Đây la bênh ly năng, nguy hiêm đên tinh mang, nguy cơ đôt tư cao. Khi xay ra boc tach câp, đau thương xuât hiên đôt ngôt, dư dôi, cam giac đau như xe ơ vung sau xương ưc lan ra sau lưng, tay.

VietGiaiTri.Com 601b0c31

Chân thương ngưc: đau co thê do tôn thương mô mêm thanh ngưc, cơ ngưc, xương sươn… Đau do chân thương thương khu tru, bênh nhân co thê xac đinh ro vi tri đau. Vơi nhưng chân thương ngưc tương đôi năng, đăc biệt nêu co kem theo cam giac kho thơ, bênh nhân cân đên bênh viên chup X-quang kiêm tra đê xac đinh co hay không tôn thương như tran khi mang phôi, tran mau mang phôi, dâp phôi, gay xương sươn…

Đau ngưc do bênh ly phôi: tinh trang viêm nhiêm tư đương thông khi như suyên, viêm phê quan, viêm phôi, viêm mang phôi… cung gây đau ngưc. Đau thương liên quan đên nhip thơ, ho…

Đau thanh ngưc lanh tinh: đau nay kha phô biên ơ nhưng ngươi tre, khoe manh, không ro nguyên nhân va hoan toan lanh tinh, không do bât thương nao. Đau thương khu tru, thoang qua, dươi một phut, co thê lăp lai nhiêu lân.

Loet da day: đau thương ơ bung trên, đôi khi ơ ngưc. Đau co tinh chât bong rat, côn cao, kem theo ơ hơi, giam sau khi ăn, tăng lên sau khi uông rươu, ca phê, hut thuôc.

Trao ngươc thưc quan: đau gây ra do dich vi tư da day trao ngươc vao thưc quan, thương co cam giac nong rat sau xương ưc, tăng lên sau khi ăn no, hut thuôc, uông rươu, ca phê.

Khi nào cân đên bênh viên ngay?

Đó là tinh trang đau ngưc co thê liên quan đên bênh ly tim mach nguy hiêm cân đươc điêu tri khân câp. Nêu ban bi đau ngưc va co môt trong cac tinh huông sau thi nên đên bênh viên đê đươc bac si chân đoan, va loai trư cac trương hơp năng nguy hiêm đên tinh mang như boc tach đông mach chu ngưc, nhôi mau cơ tim…

– Trên 40 tuôi va co môt trong nhưng yêu tô nguy cơ cua bênh mach vanh (gia đinh co ngươi bi bênh mach vanh, hut thuôc la, beo phi, it vân đông, tăng mơ mau, măc bênh đai thao đương, tăng huyêt ap…).

– Trong gia đinh co ngươi măc bênh tim mach khi con dươi 55 tuôi.

– Cam giac đau ngưc dư dôi, đau như bop nghet tim, đe ep ngưc.

– Đau ngưc lan ra vai, tay hay ham.

– Kem theo đau ngưc la cac triêu chưng mêt, yêu, nôn oi, thơ ngăn, va mô hôi, chong măt.

– Đau ngưc vơi cam giac hoang mang, lo lăng, mât tư chu.

– Đau ngưc liên tuc keo dai trên 15 phut.

– Cam giac đau ngưc không giông nhưng lân trươc.

– Đau ngưc tăng lên nhiêu so vơi cac lân đau ngưc trươc đây.

Ngươc lai, đau ngưc vơi tinh chât sau thương it liên quan đên bênh ly tim mach:

– Đau ngưc thay đôi theo tư thê.

– Đau ngưc thoang qua.

– Cam giac đau ngưc giông nhưng lân trươc ma đa đươc biêt không phai do nguyên nhân tim mach.

Tôt nhât nên đên bênh viên kiêm tra khi co tinh trang đau ngưc khac la.

Theo BS Ngô Bảo Khoa

T.uổi trẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *